Upptäck våra temaområden

Med fokus på cirkularitet, energieffektivitet och innovativ materialutveckling står vi inför en tid av möjligheter och förändringar

Vi utforskar vägen mot en mer hållbar byggindustri

Glasfasad med träd bakom.<br />
Temaområden -  resurseffektivitet och cirkulärt byggande

Resurseffektivt och cirkulärt byggande

Resurseffektivitet och cirkularitet i byggsektorn har stort fokus, men utvecklingen är i ett tidigt skede och fortfarande småskalig. En övergång till cirkulära material- och produktflöden ger stora möjligheter. Samtidigt återstår en rad utmaningar som behöver hanteras för att få fart på utvecklingen. Ambitionerna inom sektorn är höga, nya regelverk från EU sätter tydliga krav, inom standardiseringen pågår mycket arbete och konkreta projekt visar vägen. Hur kan vi skala upp och få de cirkulära flödena konkurrenskraftiga så att utvecklingen tar fart på riktigt?

Beställarkrav för sektorns hållbara omställning

Marknadskrav är en helt central faktor i sektorns hållbara omställning. Höga, tydliga och långsiktiga ambitioner hos beställarna ger förutsättningar för materialleverantörer och andra aktörer att utveckla och investera i nya material, produkter och lösningar. Men hur ska kraven ställas för att stimulera och driva på den hållbara utvecklingen i ett livscykelperspektiv? Kravställning och aktiva hållbara val behöver baseras på kvalitetssäkrade, vetenskapliga kriterier och data. Vilken roll har dagens bedömnings- och cerifieringssystem och EPD:er i detta? Vad fungerar bra och vad behöver förbättras? Hur kan digitaliseringen fungera som ett effektivt verktyg?

Person pekar på en dataplatta. Temaområde Beställarkrav för sektorns hållbara omställning
Två personer skakar hand med byggkranar i bakgrunden

Den stora potentialen med renovering och uppgradering

Både renoveringar, underhåll och energieffektiviseringsåtgärder kan bidra till att hålla igång byggsektorn nu när det är ett svårt läge konjunkturmässigt. Även ur ett resurseffektivitetsperspektiv är det viktigt att behålla och utveckla det befintliga byggda beståndet. Det blir allt vanligare att byggnader avsedda för ett ändamål får en annan användning under sin livstid. Uppgraderingar och renoveringar är viktiga delar i att förlänga livslängden på det byggda liksom energieffektiviseringsåtgärder för att minska det byggda beståndets energiförbrukning. Behovet av underhåll inom anläggning är också stort för att säkerställa en väl fungerande infrastruktur. Vad finns det för potential i Sverige för dessa typer av åtgärder och hur växlar sektorn fokus i närtid för att hålla hjulen i rullning? Under år 2025 ska en nationell, svensk renoveringsplan för byggnader lämnas in till EU – vad ska det stå i den?

Innovation och materialutveckling

Utvecklingen inom byggmaterialindustrin går på högvarv för att ta fram nya material, produkter, lösningar och byggsystem med lågt klimatavtryck. Marknadskrav tillsammans med kommande lagkrav från EU driver utvecklingen och arbete pågår inom standardisering för att stödja processen. Redan idag finns en mängd innovativa material och optimerade lösningar som kan växlas upp och implementeras i större skala. Här presenteras en rad exempel på nya, innovativa lösningar från byggmaterialindustrin.

Två ersoner går inne i en byggnad